วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัจจัยสำหรับพิจารณาการหยุดยา P7 : Factors to considering whch medicine can be stopped – Duration of use

June 26,2014

ในการให้ยาแก่คนสูงอายุ...
มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้  นั้นคือ ต้องทำการตรวจสอบว่า 
คนไข้ได้กินยามานานเท่าใดแล้ว   และมียาบางตัวเป็นยาที่คนไข้สามารถหา
ได้ง่าย  จึงเป็นเหตุให้คนไข้ใช้ยาตัวดังกล่าวนานหลายปี
เพื่อทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้น  เขาเรียกภาวะดัีงกล่าวว่า "ต้องพึ่งพายา"

ในการใช้ยา...
ท่านจะต้องเข้าใจในการเริ่มใช้ยาเป็นอย่างดี  ว่าจะใช้ยานานเท่าใด โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ต้องใช้เป็นครั้งที่สอง   ยกตัวอย่าง คนไข้ได้เริ่มใช้ยา dipyridamole 
หลังจากที่เขาเกิดภาวะสมองขาดเลือดในระยะสั้น ๆ (TIA) และต่อจากนั้น
ไม่ปรากฏว่า มีเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีก 
 ซึ่งในกรณีเช่นนี้ เราอาจหยุดยาภายหลังจากเวลาได้ผ่านไปนานถึง 2 ปี

ในการให้ยาแก่คนสูงอายุ...
เราจำเป็นต้องตรวจเช็คดูว่า  เขายังจำเป็นต้องใช้ยาต่อไปหรือไม่ ?
และหากว่า “ต้องการใช่” ท่านต้องตอบให้ได้ว่า  ยาที่ใช้นั้นตรงกับที่ได้คำแนะ
นำวที่ให้ไว้หรือไม่?   ในขณะเดียวกัน ก็อย่าลืมตรวจสอบยาที่ผลิตออกมาใหม่ ๆ 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่า และปลอดภัยกว่า...

<< BACK     NEXT >> P. 8: Factors to considering whch medicine can be stopped – 
                                              Adherence

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น