วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นประสาทของขาถูกกดทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปแนวของเส้นประสาท : Is Nonsurgical Treatment Right for You?


July 13, 2014

อาการปวดชา หรือปวดบริเวณก้นหย่อน (sciatica) อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อหมอนกระดูกสันหลังระดับเอวแตก และเคลื่อนไปกดเส้นประสาท
ซึ่งบางคนอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด  เพื่อจัดการ
เอาสิ่งทีไปกดเส้นประสาทออก   แต่มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีอาการปวด
จากเส้นประสาทถูกกด (sciatica) สามารถหายได้เอง หรือหายได้
โดยวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด
         
ผลจากการศึกษา  ซึ่งลงตีพิมพ์ใน The Archives of Physical Medicine
And Rehabilitation (Vol. 93, page 690)  ได้ทำการประเมินคนที่มีอาการ
จากรากประสาทของขาถูกกด (sciatica) เมื่อได้รับการรักษาโดยไม่
ต้องผ่าตัด กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไร

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการณ์จำนวน 79 รายต่างได้รับการตรวจ MRI เพื่อยืนยันว่า
มีหมอนกระดูกสันหลังเลื่อนหลุดไปกดรากประสาท  คนไข้ทุกรายได้รับ
การรักษาโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด   ซึ่งประกอบด้วยการใช้ยา (medications),
กายภาพบำบัด (physical therapy), และได้รับการฉีดสาร corticosteroids
คนไข้ทุกรายหายจากอาการปวดภายใน 1 เดือน
(คนไข้ทุกรายได้รับการติดตามผลการรักษาต่อนาน 1 ปี)

การเกิดซำ้ (Recurrence).
ผู้ที่เข้าร่วมโครการณ์ทีมีอาการปวดขาจากการกดของหมอนกระดูกแตก
พบว่า  ภายหลังจากอาการหายแล้ว มีโอกาสเกิดซ้ำอีกถึง 25 %

สำหรับท่านที่เป็นโรคปวดขาจากรากประสาทระดับสันหลังส่วนล่างถูกกด 
ท่านควรปรึกษาแพทย์ถึงผลดีผล  และเสีย  ระหว่างการผ่าตัด และการรักษา
โดยไม่จำเป็นต้องการผ่าตัด เพราะการรักษาคนไข้แต่ละรายจแตกต่างกัน

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น