วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านปวดหลังจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง P. 2: What to Do About a Back Spasm - continued

July 12, 2014

ในกรณีที่กล้ามเนื้อของหลังส่วนล่างเกิดการหดเกร็ง (muscle spasm)
ทานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการยุติกิจกรรมทุกอย่าง จากนั้นให้
ค่อยๆ เหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) ที่กำลังหดเกร็งให้ยืดออกอย่างช้า ๆ 
ร่วมกับทำการคลึง หรือนวดกล้ามเนื้อที่กำลังหดเกร็ง  
เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลาย

การจัดการกับกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งเกิดปั้น หรือหดเกร็งอย่างเฉียบพลัน 
ซึ่งท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดังต่อไปนี้ :

 ทำการยืด-เหยียดกล้ามเนื้อที่เกิดการปั้นอย่างช้า ๆ โดยเหยียดให้มาก
ที่สุดที่จะมากได้ พร้อมๆ กับทำการผ่อนคลาย ด้วยการหายลึกๆ เข้าออก
อย่างช้า และอยู่ในท่าเหยียดนานถึง 5 วินาที

 ประคบกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งเกิดการหดเกร็งด้วยความเย็น (ice) หรือ
ความร้อน (heat) หรือบางครั้งใช้ท้งสองอย่างสลับกัน  สามารถทำให้กล้าม
เนื้อคลายจากการหดเกร็งในระยะสั้นได้

 ในกรณีที่ท่านยู่ังคงมีอาการปวดที่กล้ามเนื้อของหลัง  ท่านสามารถใช้ยา
กลุ่ม NSAIDs  เช่น  ibuprofen, หรือ naproxen โดยมีข้อแม้ว่า  ท่านจะต้อง
ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร,โรคหัวใจ, หัวใจล้มเหลว, โรคความดันโลหิตสูง, 
โรคหืด หรือโรคลำไส้อักเสบ (inflammatory bowel disease)

<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น