วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อคนไข้ และแพทย์มีส่วนร่วมกันในการรักษา : The Therapeutic Alliance

July 7, 2014

ในการรักษาโรคของคนไข้...
เราจะเห็นว่า การบรรลุเป้าหมายของการรักษา จำเป็นต้องมีควาร่วมมือ
กันระหว่างคนไข้ และผู้ให้การรักษา 

เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ ปรากฏว่ามีการวิจัยจาก Australia
ซึ่งได้ทำการศึกษาในการรักษาโรคของคนไข้  โดยพบว่า  เมื่อมีความ
ร่วมมือระหว่างแพทย์ และคนไข้ (Therapeutic alliance) เป็นอย่างดี  ปรากฏ
ว่า   ประสิทธิภาพของการรักษาจะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

โดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาผลที่ได้จากคนไข้ปวดเอวจำนวน 182 ราย
ซึ่งได้รับการรักษาด้วยกายภาพบำบัด (physical therapy) เป็นเวลา 8 อาทิตย์ 
ผลที่ได้รับประกอบด้วย การทำงานดีขึ้น, ความเจ็บปวดลดลง และสมรรถภาพ
ที่เสียไปกลับดีขึ้น

ในช่วงอาทิตย์ที่สองของการรักษา...
นักวิจัยได้ทำการประเมินผลที่กิดจากความร่วมมือระหว่างคนไข้ และนัก
กายภาพบำบัด

ความร่วมมือมี 3 ระดับด้วยกัน คือ:

 ความยินยอมระหว่างคนไข้ และผู้ให้การรักษา
 ความยินยอมในกรรมวิธีการรักษา
 อารมณ์ความรู้สึกในด้านบวก (positive feeling) ระหว่างผู้ให้ และผู้รับการรักษา

จากการศึกษ พบว่า...
ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ด้านบวก (positve relation) ระหว่างคนไข้ และผู้ให้
การรักษา ปรากฏว่าได้ผลดีกว่า  ซึ่งหมายความว่า ในการรักษานั้น มีการเปิด
โอกาสให้ทั้งสองฝ่ายมีการถกปัญหากันทั้งก่อน  และในระหว่างการรักษา

จากบทความนี้  ได้พยายามบอกให้เราได้รับทราบว่า
ในการรักษาโรคใดก็ตาม...นอกจากจะมีการสื่อสารทั้งสองด้านระหว่างผู้ให้บริการ 
(แพทย์) และผู้รับ  (คนไข้) ...การเจราต้าอ่วยของทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ด้วย  จึงจะทำให้ผลของการรักษาเป็นไปตามที่ต้องการ

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น