วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หยุดยาอย่างไร...ไม่ให้เป็นภัย P19 : A General guide to tapering medicine – Warfarin


๋June 29,2014

ในคนสูงอายุที่กำลังใช้ยา warfarin...
เพื่อใช้ต้านการแข็งตัวของเลือด โดยมีการเร่ิมต้นใช้ยาในขนาดต่ำๆ 
และต่อจากนั้น  จะมีการปรับขนาดของยา   เพื่อให้ INR (ซึ่งเป็นตัวย่อของคำ
International Normalized Ratio โดยคำนวณได้จากอัตราส่วนของ
PT (prothrombin time) ของคนไข้ กับค่า PT ของคนปกติ)  มีค่าอยู่ระหว่าง 2 -3

ในการหยุดยา warfarin...
แพทย์บางท่าน จะค่อยๆ ลดปริมาณของยาที่ใช้ลงเรื่อยๆ แต่บางท่านให้
หยุดยาได้ทันที

เคยมีรายงานว่า การหยุดยาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวขึ้นได้
แต่ผลจากการศึกษาพบว่า   การหยุดยาด้วยวิธีค่อยๆ ลดขนาดของยาลง
กับหยุดยาด้วยวิธีลดปริมาณของยาลงก็ปรากฏว่า  ทำให้เกิดภาวะเลือดแข็ง
ทำให้เกิดมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นเช่นกัน

ดังนั้น จะหยุดยา warfarin โดยวิธีใดไม่สำคัญ   ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รับผิดชอบ


<< BACK  NEXT >> P 19 : A General guide to tapering medicine : NSAIDs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น